Oznámenie o ochrane údajov

1. Predmet ochrany údajov

Predmetom ochrany osobných údajov sú citlivé dáta. Ide o individuálne informácie o osobných alebo faktických okolnostiach konkrétnej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Napríklad meno, poštová adresa, e-mailová adresa, ale aj údaje o používaní, ako je IP adresa počítača.

2. Automatické anonymné zhromažďovanie, spracovanie a používanie údajov

Automaticky zhromažďujeme, spracovávame alebo používame neosobné informácie, ktoré nám váš prehliadač posiela. Tieto informácie zahŕňajú:- Typ/verzia prehliadača – Operačný systém – Adresa URL (zdroj odkazu)- Názov hostiteľa prístupového počítača.
• Čas požiadavky servera
• IP adresa

3. Cookies

Aby sme zatraktívnili návštevu našich webových stránok a umožnili používanie určitých funkcií, používame na rôznych stránkach tzv. cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sa vymažú po skončení relácie prehliadača, t. j. po zatvorení prehliadača (tzv. session cookies). Ďalšie súbory cookie zostávajú vo vašom koncovom zariadení a umožňujú nám alebo prípadne partnerskej spoločnosti rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve (trvalé súbory cookie). Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a individuálne sa rozhodli o ich prijatí alebo vylúčili prijatie súborov cookie pre určité prípady alebo i vo všeobecnosti. Ak však neakceptujete súbory cookie, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

4. Spracovanie a používanie osobných údajov

Zhromažďovanie alebo prenos osobných údajov v zásade nie je potrebný na používanie našich internetových stránok. Vaše osobné údaje budú spracované alebo použité len vtedy, ak nám ich dobrovoľne poskytnete. Môže to byť potrebné v nasledujúcich prípadoch:

(1) Otázky /plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame len v nevyhutnom potrebnom rozsahu a len v prípade, pokiaľ nám ich poskytnete a súvisia s otázkami týkajúce sa zmluvy alebo inej individuálne akcie.

Údaje, ktoré poskytnete, používame na splnenie našich zmluvných záväzkov voči vám a na spracovanie zmlúv uzavretých medzi nami a vami. Je možné, že bude potrebné odovzdať vaše osobné údaje aj spoločnostiam, ktoré používame na poskytovanie služby alebo spracovanie zmluvy.

(2) Informačný bulletinewsletter

Ak sa zaregistrujete na odber newslettra (v prípade, ak je ponúkaný), vašu e-mailovú adresu použijeme na naše vlastné reklamné účely až do doby, kým sa z odberu newslettra neodhlásite. Zrušenie odberu je možné kedykoľvek. Ak by ste chceli dostávať náš newsletter, požadujeme vašu funkčnú e-mailovú adresu, ktorej platnosť si overíme počas registrácie zaslaním potvrdzujúceho e-mailu.

(3) Zverejňovanie štátnym inštitúciám a orgánom

Údaje odovzdávame len štátnym inštitúciám a orgánom oprávneným prijímať informácie v rámci zákonných povinností alebo na základe súdneho rozhodnutia.

(4) Právny základ

Ak a v rozsahu, v akom sa všeobecné nariadenie o ochrane údajov vzťahuje na naše spracovanie údajov, právny základ spracúvania bude

a) plnenie zmluvných záväzkov z našej strany voči dotknutej osobe (čl. 6 ods. 1 písm. b) DSGVO

b) súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) DSGVO)

c) plnenie zákonných povinností výberu a skladovania, najmä na daňové účely (čl. 6 ods. 1 písm. c) DSGVO

5. Práva dotknutých osôb

Vaše údaje by sme chceli použiť na to, aby sme vás informovali o našich produktoch a službách a v prípade potreby sa vás na ne opýtali. Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či sa príslušné údaje spracúvajú, informácie o týchto údajoch, ako aj ďalšie informácie a kópiu údajov v súlade s čl. 15 DSGVO. Máte podľa. Čl. 16 DSGVO právo požadovať doplnenie údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo opravu nesprávnych údajov. V súlade s čl. 17 DSGVO máte právo požadovať, aby boli údaje, ktoré sa vás týkajú, bezodkladne vymazané alebo alternatívne v súlade s čl. 18 DSGVO požadovať obmedzenie spracovania údajov. Máte právo požadovať, aby údaje, ktoré ste nám poskytli, boli prijaté v súlade s čl. 20 DSGVO a požiadať o ich prenos iným prevádzkovateľom údajov. Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu v súlade s čl. 77 DSGVO.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odvolať súhlas udelený v súlade s čl. 7 ods. 3 DSGVO s účinnosťou do budúcnosti. Ak k zrušeniu dôjde počas prebiehajúcej obchodnej transakcie, vymazanie sa uskutoční ihneď po jeho dokončení. Ďalšie zákonné povinnosti vymazania alebo blokovania tým zostávajú nedotknuté.

7. Právo na námietku

Proti budúcemu spracovaniu údajov, ktoré sa vás týkajú, môžete kedykoľvek vzniesť námietku v súlade s čl. 21 DSGVO. Námietku možno podať najmä proti spracovaniu na účely priameho marketingu.

8. Technické a organizačné opatrenia

Prijmeme technické a organizačné opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie implementácie predpisov o ochrane údajov za predpokladu, že úsilie je v primeranom pomere k zamýšľanému ochrannému účelu. Pri komunikácii e-mailom nemôžeme zaručiť úplnú bezpečnosť údajov, preto odporúčame posielať dôverné informácie poštou alebo pomocou šifrovania.
Informácie o súboroch cookie služby Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa „súbory cookie“, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, aby pomohla webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú stránku. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) budú prenášané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na účely vyhodnotenia vášho používania webovej stránky, zostavovania správ o aktivite webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači, upozorňujeme však, že ak tak urobíte, možno nebudete môcť používať plnú funkčnosť tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na vyššie uvedené účely. Táto webová stránka používa prehľady služby Google Analytics o demografických charakteristikách, v ktorých sa používajú údaje z reklamy založenej na záujmoch spoločnosťou Google a údaje o návštevníkoch od poskytovateľov tretích strán (napr. vek, pohlavie a záujmy). Tieto údaje nie je možné vysledovať pre konkrétnu osobu a môžu byť kedykoľvek deaktivované prostredníctvom nastavení reklamy.

Zhromažďovaniu pomocou služby Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na nasledujúci odkaz. Nastaví sa súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky.