Gegevensbescherming

1. Onderwerp van gegevensbescherming

Het voorwerp van gegevensbescherming zijn persoonsgegevens. Dit zijn individuele gegevens over de persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een bepaalde persoon. Daartoe behoren naam, postadres, e-mailadres en ook gebruiksgegevens, zoals het IP-adres van een computer.

2. Automatische anonieme gegevensverzameling, -verwerking en -gebruik

Wij verzamelen, verwerken of gebruiken automatisch niet-persoonlijke informatie die uw browser naar ons verstuurt. Deze informatie omvat:

– Browsertype/versie

– Besturingssysteem

– Referrer URL (bron van een link)

– Hostnaam van de computer die toegang zoekt

– Tijdstip van de serveraanvraag

– IP-adres

3. Cookies

Om het bezoek aan onze website aangenamer te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina’s zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer gewist (dit worden sessiecookies genoemd). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons of, indien van toepassing, een partnerbedrijf in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over de cookie-instellingen en individueel kunt beslissen of u de cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen accepteert. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

4. Initiëren van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens

Het verzamelen of doorgeven van persoonlijke gegevens is in principe niet noodzakelijk voor het gebruik van onze webpagina’s. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt of gebruikt als u deze gegevens vrijwillig verstrekt. Dit kan in de volgende gevallen noodzakelijk zijn:

(1) Inlichtingen / uitvoering van het contract

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor zover dit in elk afzonderlijk geval noodzakelijk is, voor zover u ons gegevens verstrekt in het kader van aanvragen, contractgerelateerde vragen of andere individuele transacties.

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om onze contractuele verplichtingen tegenover u na te komen en om de tussen u en ons gesloten contracten af te handelen. Het kan noodzakelijk zijn om uw persoonlijke gegevens door te geven aan bedrijven die wij gebruiken om de dienst te verlenen of het contract af te handelen.

(2) Nieuwsbrief

Indien u zich inschrijft voor een nieuwsbrief (alleen indien aangeboden) wordt uw e-mailadres gebruikt voor onze eigen reclamedoeleinden totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Opzegging is te allen tijde mogelijk. Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een functionerend e-mailadres nodig dat aan u is toegewezen. Wij controleren de geldigheid van dit e-mailadres tijdens het registratieproces door een bevestigingse-mail te sturen.

(3) Doorgifte aan overheidsinstellingen en -autoriteiten

Wij geven gegevens alleen door aan overheidsinstellingen en autoriteiten die in het kader van wettelijke verplichtingen of op grond van een rechterlijke beslissing gerechtigd zijn om informatie te ontvangen.

(4) Rechtsgrondslag

Voor zover de basisverordening gegevensbescherming op onze gegevensverwerking van toepassing is, is de rechtsgrondslag van de verwerking

a) de nakoming van contractuele verplichtingen van onze kant jegens de betrokkene (Art. 6 par. 1 b) DSGVO

b) de toestemming van de betrokkene (Art. 6 par. 1 a) DPA

c) de vervulling van wettelijke verplichtingen inzake verzameling en bewaring, met name voor fiscale doeleinden (art. 6, lid 1, onder c), DSGVO)

5. Rechten van de betrokkenen

Wij willen uw gegevens gebruiken om u te kunnen informeren over onze producten en diensten en u zo nodig hierover vragen te stellen. U hebt het recht om te vragen of uw gegevens al dan niet worden verwerkt, om informatie over deze gegevens te ontvangen en om nadere informatie en een kopie van de gegevens te ontvangen in overeenstemming met Art. 15 DSGVO. Dienovereenkomstig hebt u krachtens Art. 16 DPA het recht om te verzoeken om aanvulling van de u betreffende gegevens of correctie van onjuiste gegevens die u betreffen. Krachtens Art. 17 DSGVO heeft u het recht te eisen dat de gegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk worden gewist, of anders, op grond van Art. 18 DSGVO, te eisen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt. U hebt het recht te eisen dat de gegevens die u ons hebt verstrekt, worden ontvangen in overeenstemming met Art. 20 DSGVO worden ontvangen en te eisen dat deze aan andere verantwoordelijke partijen worden doorgegeven. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met Art. 77 DSGVO.

6. Recht op herroeping

U hebt het recht om de overeenkomstig Art. 7 Para. 3 DSGVO met werking voor de toekomst. Indien de herroeping plaatsvindt tijdens een lopende zakelijke transactie, vindt de verwijdering onmiddellijk na de voltooiing ervan plaats. Verdere wettelijke verplichtingen om gegevens te wissen of af te schermen blijven hierdoor onaangetast.

7. Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens die op u betrekking hebben in overeenstemming met Art. 21 DSGVO. In het bijzonder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking met het oog op directe reclame.

8. Technische en organisatorische maatregelen

Wij zullen de technische en organisatorische maatregelen nemen die nodig zijn om de uitvoering van de voorschriften inzake gegevensbescherming te waarborgen, op voorwaarde dat de inspanning in redelijke verhouding staat tot het beoogde beschermingsdoel. Bij communicatie per e-mail kunnen wij geen volledige gegevensbeveiliging garanderen, zodat wij u aanraden vertrouwelijke informatie per post te versturen of encryptie te gebruiken.

Informatie over Google Analytics-cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe mensen de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven vermelde doel. Deze website maakt gebruik van de Google Analytics-rapporten over demografische kenmerken, waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens uit interesse-gerelateerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden (bijv. leeftijd, geslacht en interesses). Deze gegevens zijn niet tot een bepaalde persoon te herleiden en kunnen te allen tijde via de advertentie-instellingen worden gedeactiveerd.

U kunt voorkomen dat Google Analytics deze informatie verzamelt door op de bovenstaande link te klikken. Een opt-out cookie wordt ingesteld om te voorkomen dat uw informatie in de toekomst wordt verzameld wanneer u deze site bezoekt.